Aginda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
17-07-2018 17-07-2018 Westhem Pôlepleats Besloten 20:00
19-07-2018 19-07-2018 Scharnegoutum Feesttent Dorpsfeest 22:00
21-07-2018 22-07-2018 Tsjerkwert besletten jierdeifeest 20:30 00:30
22-07-2018 22-07-2018 Wommels Keatsfjild Nei ôfrin fan it keatsen 16:00 20:00
01-08-2018 01-08-2018 Harns It Silt By Ferhalen fan Baukje Fennema 19:30
03-08-2018 03-08-2018 Harlingen BierBrouwerij Brouwdok TallShipraces 19:30
06-08-2018 06-08-2018 Sneek 3B Biercafé Sneekweek 21:30
14-08-2018 15-08-2018 Lemmer De Held van ‘63 skûtsjes binnen helje! 21:00 01:00
24-08-2018 24-08-2018 De Jouwer Ferskate plakken Joure Swingt 16:00 21:00
27-08-2018 27-08-2018 Balk Treemter Balksterfeestwike 19:30 23:00
15-09-2018 15-09-2018 Boazum Boazumer Mjitte M. de Jong partij 17:00
18-09-2018 18-09-2018 Drachten VSO Talryk Ouder bijeenkomst 19:00
29-09-2018 29-09-2018 Poppenpier De Trilker Matinee 10:00 14:00
02-11-2018 02-11-2018 Eksmoarre It Honk Feestje 20:30
30-11-2018 30-11-2018 Westhem De Pôlepleats Bruiloft 20:30
10-02-2019 10-02-2019 De Himrik De Wite Tsjerke Eigen programma 15:00 17:00
30-05-2019 30-05-2019 Bolsward Broerekerk Stempelpost WandelElfstedentocht 08:30 10:00
09-06-2019 09-06-2019 Boalsert Broereplein Fiets Alvestêdetocht 10:00