Agenda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
24-08-2018 24-08-2018 De Jouwer Ferskate plakken Joure Swingt 16:00 21:00
27-08-2018 27-08-2018 Balk Treemter Balksterfeestwike 20:30 23:00
07-09-2018 07-09-2018 Ferwâlde De Finne Iepening Doarpshûs 21:00
09-09-2018 09-09-2018 Woudsend komt Monumenten, muzyk en mear 14:00
15-09-2018 15-09-2018 Boazum Boazumer Mjitte M. de Jong partij 17:00
18-09-2018 18-09-2018 Drachten VSO Talryk Ouder bijeenkomst 19:00
29-09-2018 29-09-2018 IJhorst Kroeg Jubileum 21:00
29-09-2018 29-09-2018 Poppenpier De Trilker Matinee 10:00 14:00
19-10-2018 19-10-2018 Bolsward Van Buren Optie 19:00 20:30
02-11-2018 02-11-2018 Eksmoarre It Honk Feestje 20:30
30-11-2018 30-11-2018 Westhem De Pôlepleats Bruiloft 20:30
10-02-2019 10-02-2019 De Himrik De Wite Tsjerke Eigen programma 15:00 17:00
30-05-2019 30-05-2019 Bolsward Broerekerk Stempelpost WandelElfstedentocht 08:30 10:00
09-06-2019 09-06-2019 Boalsert Broereplein Fiets Alvestêdetocht 10:00