Agenda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
27-10-2017 27-10-2017 Workum Manjares BierTroubadoer 20:00 22:00
28-10-2017 28-10-2017 Easterwierum De Tysker Halloweenfeest 22:00
28-10-2017 28-10-2017 Woudsend It Ponkje Ferhalen fertelle mei muzyk 19:00 21:00
31-10-2017 31-10-2017 Bolsward Jumbo Kooistra BierTroubadoer 20:00 22:00
03-11-2017 03-11-2017 Heerenveen Jumbo Kooistra (Centrum) BierTroubadoer 21:00 08:54
04-11-2017 04-11-2017 Gorredijk Besloten BierTroubadoer 20:00
10-11-2017 10-11-2017 Leeuwarden Jumbo Kooistra BierTroubadoer 21:00
15-11-2017 15-11-2017 Wommels Jumbo Kooistra BierTroubadoer 20:00
17-11-2017 17-11-2017 Sneek Jumbo Kooistra (Normandiëplein) BierTroubadoer 21:15
18-11-2017 19-11-2017 Tsjerkwert It Waltahûs 25 Bruloft 20:30 01:00
16-12-2017 16-12-2017 Burgum Yn it doarp Krystmerk 13:00 17:00
19-12-2017 19-12-2017 optie Optie Optie 19:00
06-07-2018 06-07-2018 Komt Komt Bruloft 20:00
24-08-2018 24-08-2018 De Jouwer Ferskate plakken Joure Swingt 16:00 21:00
15-09-2018 15-09-2018 Boazum Boazumer Mjitte M. de Jong partij 17:00