Agenda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
25-08-2017 25-08-2017 Blauhûs Foar kafee de Freonskip Merke 17:00
28-08-2017 28-08-2017 Balk De Treemter Oriëntatie rit 22:00
02-09-2017 02-09-2017 Penjum Feesttent Doarpsfeest 17:00
04-09-2017 04-09-2017 Boalsert Happy China Besletten 18:00 21:00
09-09-2017 09-09-2017 Wâldsein Yn it doarp Monumenten, muzyk en mear 12:30 15:00
09-09-2017 09-09-2017 Piaam Nynke Pleats Bruloft 16:00
16-09-2017 16-09-2017 Boazum Boazeumer mjitte De Jong Keatspartij 18:00
18-11-2017 19-11-2017 Tsjerkwert It Waltahûs 25 Bruloft 20:30 01:00
13-01-2018 14-01-2018 Echtenerbrug Komt 50 jier feest! 21:00
06-07-2018 06-07-2018 Komt Komt Bruloft 20:00