Agenda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
26-04-2018 26-04-2018 Ternaard Dorpshuis TUNAWERTH Koningsnacht 21:30
27-04-2018 27-04-2018 Balk HCR Teernstra De BierTroubadour 16:00 19:00
27-04-2018 27-04-2018 Oudemirdum MFC It Klif Koningsdag matinee 10:30
05-05-2018 05-05-2018 Lemmer De Eerste Aanleg Feestje 21:00 10:00
10-05-2018 10-05-2018 Heech Diverse locaties Heechspanning 14:00 18:00
10-05-2018 10-05-2018 Bolsward Broerekerk Wandel Elfstedentocht 09:30
18-05-2018 18-05-2018 Easterein De Tsjerne De BierTroubadour 20:30 11:00
19-05-2018 19-05-2018 De Lemmer De Held van '63 Pinksterweekend! 21:00
21-05-2018 21-05-2018 Boalsert Broereplein Rijwiel Elfstedentocht 10:30 16:00
25-05-2018 26-05-2018 Bolsward De Groene Weide Besloten 20:30 00:30
02-06-2018 03-06-2018 Hilaard Kaatsveld 25 jubileum Dorpsfeest 21:00 00:30
03-06-2018 03-06-2018 Ljouwert Hockeyclub Leeuwarden Feestje 16:30
09-06-2018 09-06-2018 Stiens Keatsfjild Stienser Keatsdagen 15:30
17-06-2018 17-06-2018 Kimswert keatsfjild nei ôfrin fan it Keatsen! 16:00 20:00
19-06-2018 19-06-2018 Grou Hotel Oostergoo komt 20:00 23:55
23-06-2018 23-06-2018 Sneek Besloten Feestje 16:00
30-06-2018 01-07-2018 Franeker Willem de Zwijgerlaan Buurtfeest 21:00 01:00
06-07-2018 06-07-2018 Komt Komt Bruloft 20:00
08-07-2018 08-07-2018 Riis Teatertún Frysk op Riis 15:00 21:00
19-07-2018 19-07-2018 Scharnegoutum Feesttent Dorpsfeest 22:00
21-07-2018 22-07-2018 Tsjerkwert besletten jierdeifeest 20:30 00:30
06-08-2018 06-08-2018 Snits Optie Sneekweek 16:00
14-08-2018 15-08-2018 Lemmer De Held van ‘63 skûtsjes binnen helje! 21:00 01:00
19-08-2018 19-08-2018 Exmoarre feesttinte Tintetsjinst 14:00 15:00
24-08-2018 24-08-2018 De Jouwer Ferskate plakken Joure Swingt 16:00 21:00
27-08-2018 27-08-2018 Balk Treemter Balksterfeestwike 19:30 23:00
15-09-2018 15-09-2018 Boazum Boazumer Mjitte M. de Jong partij 17:00
29-09-2018 29-09-2018 Poppenpier De Trilker Matinee 10:00 14:00
10-02-2019 10-02-2019 De Himrik De Wite Tsjerke Eigen programma 15:00 17:00